ALGEMENE VOORWAARDEN IN2healthsupport (artikel 1 t/m 10)

Artikel 1, Definities

In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:

– Voedingsdeskundige/gewichtsconsulent/healthcoach:  Sonja Caron, in het bezit van een Nederlands diploma Voedingsdeskundige, handelende als zelfstandige onder de naam IN2healthsupport;
– Cliënt: degene aan wie door de voedingsdeskundige/gewichtsconsulent/healthcoach advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;
– Arts:  de huisarts of specialist door wie de cliënt  eventueel naar de voedingsdeskundige/healthcoach is verwezen;
– Praktijkadres:  de locatie waarop de praktijk van de voedingsdeskundige/gewichtsconsulent/healthcoach wordt uitgeoefend
Almere: Willem Gertenbachstraat 79, 1318 AK Almere

Artikel 2, Algemeen

De voedingsdeskundige/gewichtsconsulent/healthcoach geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

Artikel 3, Basis

De voedingsdeskundige/gewichtsconsulent/healthcoach kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de voedingsdeskundige/gewichtsconsulent/healthcoach de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4, Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn dient hij de voedingsdeskundige/gewichtsconsulent/healthcoach hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de voedingsdeskundige/gewichtsconsulent/healthcoach geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de voedingsdeskundige/gewichtsconsulent/healthcoach gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5, Tariefstelling

Voor de behandeling aanvangt deelt de voedingsdeskundige/gewichtsconsulent/healthcoach de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De voedingsdeskundige/gewichtsconsulent/healthcoach is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst. Waarbij de voedingsdeskundige/gewichtsconsulent/healthcoach zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 6, Intellectuele eigendom

De voedingsdeskundige/gewichtsconsulent/healthcoach behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs waarneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt.

De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de voedingsdeskundige/gewichtsconsulent/healthcoach noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de voedingsdeskundige/gewichtsconsulent/healthcoach verstrekt zijn.

Artikel 7, Betaling

Betaling geschiedt door middel van overboeking van het verschuldigde bedrag op rekening nummer 708076920 van de ASN bank t.n.v. S.Caron en onder vermelding van het factuurnummer. Het bedrag moet voor het starten van de begeleiding op de rekening van de voedingsdeskundige/gewichtsconsulent/healthcoach staan. Betaling kan ook contant geschieden tijdens het intake-consult of vervolgconsult.

Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de voedingsdeskundige/gewichtsconsulent/healthcoach uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij overschrijding van de betaaldatum wordt het factuurbedrag vermeerderd met € 5,00 administratiekosten. Indien de nota 30 dagen na factuurdatum niet voldaan is, is de voedingsdeskundige/gewichtsconsulent/healthcoach gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8, Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De voedingsdeskundige/gewichtsconsulent/healthcoach heeft het recht de overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9, Aansprakelijkheid

Het advies van de voedingsdeskundige/gewichtsconsulent/healthcoach is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De voedingsdeskundige/gewichtsconsulent/healthcoach sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de voedingsdeskundige/gewichtsconsulent/healthcoach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de voedingsdeskundige/gewichtsconsulent/healthcoach. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de voedingsdeskundige/gewichtsconsulent/healthcoach verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de voedingsdeskundige/gewichtsconsulent/healthcoach nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de voedingsdeskundige/gewichtsconsulent/healthcoach om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de voedingsdeskundige/gewichtsconsulent/healthcoach te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult. De voedingsdeskundige/gewichtsconsulent/healthcoach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect. Deelname aan sportief wandelen, trainingen bij Fit20, het gezondheidsprogramma Kosmeoo Health of het gezondheidsprogramma PuurGezond is op eigen risico. De voedingsdeskundige/gewichtsconsulent/healthcoach of trainer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van ongelukken of voor blessures die tijdens of ten gevolge van deze lessen/programma zijn ontstaan.

Artikel 10, Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de voedingsdeskundige/healthcoach is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

logoklein